Muusika kompositsiooniõpetus/ÕPPEKAVA

Allikas: Vikiõpikud
Täna on 23. mai 2024

Muusika kompositsiooniõpetus

Siin lehel toimub muusika kompositsiooniõpetuse õppekava väljatöötamine.

Üldosa[muuda]

Õppekava: RÕK

Valdkond: Muusika

Kursuse nimetus: Muusika kompositsiooniõpetus. Komponeerimine helisündmustega.

Eelduskursused: Puuduvad

Lõiming

Kunst

Muusika ja teiste kaunite kunstide arenguloo seosed;
Teos, autor, loomeprotsess, tõlgendamine.

Eesti keel

Sõnavara rikastamine, korrektse eesti keele kasutamine kõnes ja kirjas;
sõnaraamatute, käsiraamatute ja interneti kasutamine praktilises tekstiloomes;
eesti keel ja rahvuslik muusika identiteedi osana, murdekeeled ja pärimusmuusika;
tekstide lugemine, analüüsimine, loov ja kriitiline mõtlemine;
tekst kui mõjutusvahend – meedia;
materjali kogumine, süstematiseerimine, arutlev kirjutamine, allikate refereerimine ja tsiteerimine, viitamine, loomevargus e plagiaat (referaatide, kokkuvõtete, arvamustekstide koostamine).

Kirjandus

Kultuurilooline taust, folkloorne pärand ja selle kasutamine autoriloomingus, erinevate ajastute kirjandusteoste süžeede kasutamine muusikateostes;
kompositsioon kirjandusteoses ja muusikateoses, luuletekstid ja laulud, luule ja rütm, riim (alg- ja lõppriim);
mõisted draama, komöödia, tragöödia, miniatuur, modernism, postmodernism, realism, romantism;

epohhid:

Vana-Kreeka müüdid, antiikkirjandus.
Keskaja kirjandus, piibel.
Renessanss.
Klassitsism – valgustuskirjandus.
Eesti rahvuskirjandus (sh ärkamisaeg).

Ajalugu

Erinevate ajalooperioodide peegeldused muusikakultuuris, oluliste ajaloosündmuste kajastumine muusikateoste teemana;
muusika ajaloo mõjutajana (ühislaulmine ja laulev revolutsioon);
informatsiooni tõlgendamine.

Ühiskonnaõpetus

kultuur ühiskonnaelu valdkonna, rahvusliku identiteedi kandja ja kujundajana, ühiskonna jätkusuutlikkuse tagajana;
muusika funktsioon ühiskonnas erinevatel epohhidel;
mitmekultuurilisus, religioosse mitmekesisuse avaldumine ja mõjud muusikas;
aktiivse kodaniku kujundamine;
muusika ja loomemajandus;
intellektuaalse omandi kaitse.

Matemaatika

muusika kui süsteemi matemaatilised alused (näiteks helisageduste suhete süsteem, nootide vältuste süsteem, taktimõõdud, ette ära määratuse ja juhuse kasutamine kompositsiooniprotsessis);
seoste leidmine muusika ja matemaatika vahel;
enda püstitatud probleemile sobivaima lahenduse leidmine (muusikalised loovülesanded).

Loodusained

Vaimne ja füüsiline keskkond kui tervik;
elusa ja eluta looduse kajastamine muusikateostes;
heli kui füüsikaline nähtus, heli omadused;
inimhääl kui bioloogiline nähtus, häälehügieen;
muusika teraapiline mõju;
säästev eluviis, varemloodu taaskasutamine;
erinevad rahvused ja kultuuriline mitmekesisus (kombed, traditsioonid), üleilmastumise mõjud nüüdismuusikas.

Võõrkeeled

võõrkeelsete tekstide kasutamine muusikateostes;
muusika-alase võõrkeelse teabe leidmine ja kasutamine.

Kehaline kasvatus

Õige hingamine ja rüht;
muusika ja kehalise liikumise seosed.Kursuse õppe-ja kasvatuseesmärgid. 1) väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri kandjana; 2) osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks; 3) mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja muusikahariduslikku tähendust; 4) rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja oskusi; 5) valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust; 6) rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 7) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda; 8) teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid.


Kursuse õppesisu

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng. Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel. Muusika kuulamine ja muusikalugu. Muusika teke ja olemus. Muusika roll vanadel kultuurrahvastel. Muusika väljendusvahendid. Helilooja ning tema kaasaeg. Keskaeg. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Gregooriuse laul, missa, mitmehäälsuse ja noodikirja kujunemine, rüütlikultuur.

Renessanss. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Polüfoonilise muusika areng, ilmalik laul ja seltskonnamuusika, instrumentaalmuusika, reformatsioon ja muutused kirikumuusikas.

Barokk. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Õukonnamuusika, ooper, oratoorium, passioon, kontsert, prelüüd ja fuuga. Žanre tutvustatakse muusika kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi.

Klassitsism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Sonaaditsükkel, keelpillikvartett, sümfoonia, instrumentaalkontsert, reekviem, klassikaline sümfooniaorkester, ooperi areng. Žanre tutvustatakse muusika kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven.


Kursuse õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane: 1) rakendab oma võimeid, muusikateadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus. 2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute muusikaga ning oma arvamust argumenteeritult põhjendada; mõistab muusika rolli eri ajastuil; 3) oskab leida paikkonna, Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 4) oskab leida eesti pärimusmuusika (sh paikkonna) ja nüüdisaja folklooriilmingute seoseid ning erinevusi; 5) väljendab oma arvamust ja analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud (võimaluse korral sidudes muusikaloo teemadega), rakendades omandatud teadmisi ning muusikasõnavara.

Hindamisviis

Õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Muusikaõpetuses annab hindamine tagasisidet õpilase võimekuse ja tema individuaalse arengu kohta, on lähtekoht järgneva õppe kujundamisele ning stimuleerib ja motiveerib õpilast parematele tulemustele ja enesearendusele. Hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste rakendamist muusikalistes tegevustes, arvestades ainekavas taotletavaid õpitulemusi. Hindamine sisaldab kõiki muusikaõpetuse komponente: musitseerimist (laulmist, pillimängu, omaloomingut), muusika kuulamist ja muusikalugu, väljendusoskust kirjalikes ja suulistes aruteludes ning aktiivsust õppetöös ja –käikudel.

Õpilase aktiivset osalemist koolikooris, silmapaistvat esinemist kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja võistlustel arvestatakse õppetegevuse osana ning arvestatakse koondhindamisel.

Õpitulemusi hinnatakse küll numbriliste hinnetega, kuid eriti loovülesannete puhul ning musitseerimisel kasutatakse ka suulist hinnangut. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

Kursuse hinne moodustab kolmandiku kooliastme hindest.

Hindamiskriteeriumid Teab ja tunneb – oskussõnavara, muusikat ja muusikalugu, muusikalist kirjaoskust; oskab –võrrelda muusikastiile, laulda, pilli mängida; hindab – nii enda kui ka kaasõpilaste osalemist ja saavutusi muusikalistes tegevustes; võtab aktiivselt osa – tunnist, muusikalistest tegevustest nii koolis kui ka väljaspool kooli (osalemine koorilaulus, õppekäikudel; kontsertide ja muusikaetenduste külastamine).

Õppekirjandus

Õppematerjalid

Lisamaterjalid

Lingid

Õpik-Muusikaajalugu 1.GTR 1,Laulik gümnaasiumile, CD-d,DVD-d,internet,õppeprogrammid.Õpetaja konspektid.

Vastutav ainekomisjon

Kaunid kunstid.

Kursuse väljund: Uurimistööks, osalemiseks olümpiaadidel.


Kursuse kirjeldus[muuda]

Õppeprotsessi suunad:

  • konkreetne -> abstraktne
  • süstemaatiline -> ajalooline

Komponeerimine helisündmustega (INTUITIIVNE KOMPOSITSIOON)[muuda]

FANTAASIA

Tase: Algkool

Õppetöö maht: 35 tundi

HELISÜNDMUS

Helisündmuse tuvastamine, määratlemine ja modelleerimine.


NOTATSIOONISÜSTEEMID

PARTITUUR

MUUSIKALISED PROTSESSID

Komponeerimine muusikaliste parameetrite väärtustega (POLÜPARAMEETRILINE KOMPOSITSIOON)[muuda]

TEHNIKA

Tase: Põhikool

Õppetöö maht: 35 tundi

Kursuse lühikirjeldus

MUUSIKALINE OBJEKT

- paus
- heli / noot
- akord
- meloodia
- väli

MUUSIKALINE PARAMEETER vt Muusikaliste parameetrite loend


REEGLID - laad - rütmifiguurid

Komponeerimine stiilireeglitega (AJALOOLINE KOMPOSITSIOON)[muuda]

KRIITIKA

Tase: Keskkool

Õppetöö maht: 35 tundi

Kursuse lühikirjeldus

CANTUS FIRMUSE PÕHINE KONTRAPUNKT

PALESTRINA STIILIS KONTRAPUNKT

BACHI STIILIS KONTRAPUNKT (fuuga)

KLASSITSISTLIK STIIL (sonaat-allegro)

ROMANTILINE STIIL (motiivilis-temaatilised metamorfoosid)

NÜÜDISMUUSIKA STIILID

- laadilisus
- konstruktiivne intervall
- serialism
- heliloojate personaalsed stiilid

VAATA KA[muuda]