Mine sisu juurde

PHP/Funktsioonide loend

Allikas: Vikiõpikud
< PHP
Sisukord: 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


 • abs – absoluutne väärtus
 • acos – arkuskoosinus
 • acosh – vastupidine kõverjoone koosinus
 • addcslashes – lisab stringi teatud osade ette tagurpidi kaldkriipsu
 • addslashes – lisab stringis teatud sümbolite ette kaldkriipsu
 • apache_child_terminate – pärast selle funktsiooni väljakutsumist lõpetatakse teatud apache protsess
 • apache_lookup_uri – viib läbi URI osalise väljakutsumise ja väljastab selle kohta teada saadud informatsiooni
 • apache_note – paneb paika ja loeb apache teateid
 • apache_setenv – paigaldab apache subprocess_env väärtuse
 • array – tekitab massiivi
 • array_change_key_case – väljastab massiivi ning selle strigi võtmed suur- ja väiketähtedena
 • array_chunk – tükeldab massiivi osadeks
 • array_count_values – loeb massiivi väärtusi
 • array_diff – selgitab välja massiivide erinevused
 • array_fill – täidab massiivi väärtustega
 • array_filter – filtreerib massiivi elemente kasutades tagasikutse funktsiooni
 • array_flip – vahetab massiivi väärtusi ja võtmeid
 • array_intersect – selgitab välja massiivi ühisosad
 • array_keys – väljastab kõik massiivi võtmed
 • array_key_exists – kontrollib, kas massiiv sisaldab võtit või indeksit
 • array_map – kasutab massiivi elementide peal tagasikutse funktsiooni
 • array_merge – liidab kaks või enam massiivi kokku
 • array_merge_recursive – ühendab kaks või enam massiivi rekursiivselt
 • array_multisort – sorteerib paljusid või mitmemõõtmelisi massiive
 • array_pad – suurendab väärtuse abiga massiivi kindlaksmääratud pikkusele
 • array_pop – väljastab massiivi viimase elemendi
 • array_push – lisab ühe või mitu elementi massiivi lõppu
 • array_rand – kuvab elemente suvalises järjestuses
 • array_reduce – vähendab korduvalt, kasutades tagasikutse funktsiooni, massiivi väärtuseks
 • array_reverse – väljastab massiivi vastupidises järjekorras elementidega
 • array_search – otsib massiivist väärtuse ning selle leidmise korral väljastab võtme
 • array_shift – väljastab massiivi algusest elemendi
 • array_slice – väljastab ühe osa massiivist
 • array_splice – eemaldab massiivi ühe osa ja asendab selle mingi teise osaga
 • array_sum – väljastab massiivi väärtuste summa
 • array_unique – eemaldab massiivist sarnased väärtused
 • array_unshift – lisab array algusesse ühe või enam elementi
 • array_values – väljastab massiivi kõik väärtused
 • array_walk – kasutab massiivi igal elemendil kasutajafunktsiooni
 • arsort – sordib massiivi tähestikule vastupidisesse järjekorda ja säilitab võtme asukoha väärtusele vastavalt
 • ascii2ebcdic – stringijada tõlgitud koodist ASCII koodi EBCDIC
 • asin – arkussiinus
 • asinh – vastupidine kõverjoone siinus
 • asort – sordib massiivi tähestikulisse järjekorda ja säilitab võtme asukoha väärtusele vastavalt
 • aspell_check – kontrollib üle sõna
 • aspell_check_raw – kontrollib sõna samamoodi nagu see üle antakse
 • aspell_new – loeb sisse uue sõnaraamatu
 • aspell_suggest – pakub välja erinevaid võimalikke kirjutusviise
 • assert – kontrollib, kas mõni tingimus või küsimus on FALSE
 • assert_options – paneb või võtab assert valikuid
 • atan – arkustangens
 • atan2 – arkustangens kahest väärtusest
 • atanh – vastupidine kõverjoone tangens
 • base64_decode – dekodeerib andmeid kasutades MIME base64
 • base64_encode – kodeerib andmeid kasutades MIME base64
 • basename – väljastab faili nime tervikust asukohateest
 • base_convert - konverdib väärtusi erinevate numbrisüsteemide baaside vahemikus
 • bcadd – lisab kaks suvalise täpsusega numbrit
 • bccomp – võrdleb kahte suvalise täpsusega numbrit
 • bcdiv – jagab kahte suvalise täpsusega numbrit
 • bcmod – kahe suvalise täpsusega arvu mooduli leidmine
 • bcmul – korrutab kahte suvalise täpsusega arvu
 • bcpow – astme leidmine suvalise täpsusega
 • bcsqrt – suvalise täpsusega ruutjuur
 • bcsub – lahutab kahte arvu suvalise täpsusega
 • bin2hex – muudab kahend-andmed kuueteistkümnendik-andmeteks
 • bindec – muudab kahendiku kümnendikuks
 • bind_textdomain_codeset – määrab ära märkide kodeerimise, kusjuures väljastatakse teade DOMAIN teadete kataloogist
 • break – katkestab for, while või switch funktsiooni töö
 • bzclose – sulgeb bzip2 faili pointeri
 • bzcompress – pakib stringi bzip2 kodeeritud andmeteks
 • bzdecompress – pakib bzip2 kodeeritud andmed lahti
 • bzerrno – väljastab bzip2 vea numbri
 • bzerror – väljastab massiivina bzip2 vea numbri ja vea kirjelduse
 • bzerrstr – väljastab bzip2 veateate
 • bzflush – puhverdatud andmete kirjutama sundmine
 • bzopen – avab bzip2 pakitud faili
 • bzread – loeb kahendandmeid bzip2 pakitud failist
 • bzwrite – kirjutab bzip2 faili
 • call_user_func – kasutaja poolt defineeritud funktsiooni väljakutsumine
 • call_user_func_array – kasutaja poolt defineeritud parameetritega massiivi poolt määratud funktsiooni väljaskutsumine
 • call_user_method kutsub – välja kasutaja poolt defineeritud kindla objekti meetodi
 • call_user_method_array – parameetritega massiivi poolt määratud kasutaja meetodi väljakutsumine
 • cal_days_in_month – väljastab kalendrile määratud aasta päevade arvu kuus
 • ccvs_add – lisab andmeid toimingusse
 • ccvs_auth – teostab toimingul krediidi autoriseerimise testi
 • ccvs_command – teostab käsku, mis on omapärane ühele protokollile ja see ei ole saadaval üldises CCVS APIs
 • ccvs_count – otsib välja, kui palju toiminguid antud tüübile on süsteemis salvestatud
 • ccvs_delete – kustutab toimingu
 • ccvs_done – lõpetab CCVS töö ja teostab puhastust
 • ccvs_init – käivitab kasutamiseks CCVSi
 • ccvs_lookup – otsib andmebaasist üles erilist tüüpi osa
 • ccvs_new – tekitab uue, tühja toimingu
 • ccvs_report – tagastab informatsiooni ja olukorda taustal toimuvate käskude ja protsesside kohta
 • ccvs_return – krediitkaardil olevate ressursside ülekandmine müüjalt kliendile
 • ccvs_reverse – teostab juba ära toimunud autorisatsioonil täielikku ümberpööramist
 • ccvs_sale – krediitkaardilt ressursside ülekandmine kliendilt müüjale
 • ccvs_status – kontrollib müügiarve olukorda
 • ccvs_textvalue – eelmise funktsiooni väljakutsele teksti tagastusväärtuse saamine
 • ccvs_void teostab lõpetatud toimingul täielikku ümberpääramist
 • ceil funktsioonide ülespoole ümardamine
 • chdir kataloogi vahetamine
 • checkdate kontrollib Gregooriuse kuupäeva ja kellaaja kehtivust
 • checkdnsrr kontrollib DNS-sissekandeid, et kas seal esineb sarnasust ühe määratud interneti hosti nimega või IP aadressiga
 • chgrp vahetab faili kuuluvust gruppi
 • chmod muudab faili õiguseid
 • chop eemaldab tükikud ja tabulaatorid stringi lõpust
 • chown vahetab faili omanikku
 • chr tagastab spetsiifilise ehk erilise märgi
 • chroot vahetab root kataloogi
 • chunk_split tükeldab stringi sarnasteks osadeks
 • class_exists kontrollib, kas class on defineeritud
 • clearstatcache puhastab vahemälu
 • closedir kataloogi sulgemine
 • closelog sulgeb ühenduse süsteemi loggeriga
 • com COM klassid
 • compact tekitab massiivi koos muutujatega ning nende väärtustega
 • com_addref suurendab komponentide loendurit
 • com_get väljastab COM komponendi omaduse väärtuse
 • com_invoke kutsub välja COM komponendi meetodi
 • com_isenum kutsub välja, võtab kasutusele IEnumVariant
 • com_load teeb COM komponendile uue viite
 • com_load_typelib loeb sisse Typelib
 • com_propget väljastab COM komponendi omaduse väärtuse
 • com_propput omistab ühele COM komponendi omadusele väärtuse
 • com_propset omistab ühele COM komponendi omadusele väärtuse
 • com_release vähendab komponentide loendurit
 • com_set määrab COM komponendi omadusele väärtuse
 • connection_aborted väljastab TRUE, kui client ühendus lõpetatud sai
 • connection_status väljastab ühenduse seisundi bitiala
 • connection_timeout väljastab TRUE, kui skripti tegevuse aeg on lõppenud
 • constant tagastab konstandi väärtuse
 • convert_cyr_string muudab stringe ümber ühest cyrillic kodeeringust teise
 • copy kopeerib faili
 • cos koosinus
 • cosh vastupidine kõverjoone koosinus
 • count loetleb elemendid muutujas
 • count_chars väljastab informatsiooni stringis kasutatud sümbolite kohta
 • cpdf_add_annotation lisab märkmed
 • cpdf_add_outline lisab käesolevale lehele bookmarki
 • cpdf_arc joonistab kaare
 • cpdf_begin_text alustab teksti osa tegemisega
 • cpdf_circle joonistab ringi
 • cpdf_clip kärbib kõiki pilte, joonistusi käesoleva asukohateeni
 • cpdf_close sulgeb PDF dokumendi
 • cpdf_closepath sulgeb asukohatee
 • cpdf_closepath_fill_stroke sulgeb, täidab ja joonistab käesoleva asukohatee
 • cpdf_closepath_stroke sulgeb asukohatee ja joonistab mööda seda joone
 • cpdf_continue_text väljastab teksti järgmisel real
 • cpdf_curveto joonistab kurvi
 • cpdf_end_text lõpetab teksti osa
 • cpdf_fill täidab käesoleva asukohatee
 • cpdf_fill_stroke täidab ja sulgeb käesoleva asukohatee
 • cpdf_finalize lõpetab dokumendi
 • cpdf_finalize_page lõpetab lehe
 • cpdf_global_set_document_limits määrab piirangud kõigile PDF dokumentidele
 • cpdf_import_jpeg avab JPEG pildi
 • cpdf_lineto joonistab joone
 • cpdf_moveto määrab käesoleva asukoha
 • cpdf_newpath alustab uut asukohateed
 • cpdf_open avab uue PDF dokumendi
 • cpdf_output_buffer väljastab PDF dokumendi mälu puhvrist
 • cpdf_page_init alustab uue lehega
 • cpdf_place_inline_image paneb lehele pildi
 • cpdf_rect joonistab ristküliku
 • cpdf_restore taastab eelnevalt salvestatud keskkonna
 • cpdf_rlineto joonistab joone
 • cpdf_rmoveto määrab suhtelise käesoleva asukoha
 • cpdf_rotate teeb kindlaks pöördenurga
 • cpdf_rotate_text määrab teksti pöördenurga
 • cpdf_save salvestab käesoleva keskkonna
 • cpdf_save_to_file salvestab PDF dokumendi faili
 • cpdf_scale teeb kindlaks suurenduse
 • cpdf_setdash katkendlik joon
 • cpdf_setflat teeb kindlaks tasasuse
 • cpdf_setgray paneb nn hallile väärtusele joonistuse ja täitmise värvi
 • cpdf_setgray_fill paneb täitevärvi hallile väärtusele
 • cpdf_setgray_stroke määrab joonistamise värvi halliks väärtuseks
 • cpdf_setlinecap teeb kindlaks joone lõpu väärtuse
 • cpdf_setlinejoin teeb kindlaks joonte omavaheliste ühenduste väärtuse
 • cpdf_setlinewidth määrab joone laiuse
 • cpdf_setmiterlimit määrab terava nurga väärtuse
 • cpdf_setrgbcolor määrab joonistus- ja täitevärvi RGB väärtuseks
 • cpdf_setrgbcolor_fill määrab täitevärviks RGB väärtuse
 • cpdf_setrgbcolor_stroke määrab joonistusvärvi RGB värvi väärtuseks
 • cpdf_set_action_url paneb paika lingi
 • cpdf_set_char_spacing määrab tähevahe
 • cpdf_set_creator määrab PDF dokumendi algatuse ala
 • cpdf_set_current_page paneb paika käesoleva lehe
 • cpdf_set_font valib käesoleva fondi stiili ja suuruse
 • cpdf_set_font_directories määrab nimekirja, mida kasutatakse väliste fontide kasutamisel
 • cpdf_set_font_map_file määrab väliste fontide kasutamise juures ära fondi-faili nime korrastuse, tõlgendamise
 • cpdf_set_horiz_scaling määrab horisontaalse teistiulatuse
 • cpdf_set_keywords määrab PDF dokumendi märksõna-ala
 • cpdf_set_leading määrab teksti ridade vahe
 • cpdf_set_page_animation määrab lehtedevahelise kestuse, vältuse
 • cpdf_set_subject määrab PDF dokumendi teema ala
 • cpdf_set_text_matrix määrab teksti maatriksi
 • cpdf_set_text_pos määrab teksti asukoha
 • pdf_set_text_rendering määrab ära, kuidas tekst edasi antakse
 • cpdf_set_text_rise määrab teksti vertikaalse tõusu
 • cpdf_set_title määrab PDF dokumendi tiitli ehk pealkirja ala
 • cpdf_set_viewer_preferences määrab, kuidas lehte brauseris näidata
 • cpdf_set_word_spacing määrab sõnade vahe
 • cpdf_show väljastab teksti käesolevast asukohast
 • cpdf_show_xy väljastab teksti määratud asukohast
 • cpdf_stringwidth väljastab stringi laiuse käesolevas fondis
 • cpdf_stroke joonistab joone mööda rada
 • cpdf_text väljastab teksti koos parameetritega
 • cpdf_translate määrab koordinaadisüsteemi alguse koha
 • crack_check kontrollib määratud parooli
 • crack_closedict sulgeb CrackLib sõnaraamatu
 • crack_getlastmessage väljastab viimase kontrolli teate
 • crack_opendict avab CrackLib sõnaraamatu
 • crc32 arvutab stringi polünomiaalse CRC32 väärtuse
 • create_function tekitab anonüümse, ajutise, lambda stiilis funktsiooni
 • crypt ühesuunaline stringi krüpteerimine
 • ctype_alnum kontrollib tekstis olevaid märke
 • ctype_alpha kontrollib tekstis olevaid märke
 • ctype_cntrl kontrollib kontrollmärke
 • ctype_digit kontrollib numbreid
 • ctype_lower kontrollib väiketähti
 • ctype_print kontrollib prinditavaid märke
 • ctype_upper kontrollib suurtähti
 • ctype_xdigit kontrollib märke, mis esinevad kui kuueteistkümnendik numbrid
 • curl_close sulgeb CURL sessiooni
 • curl_errno väljastab täisarvu, mis sisaldab viimase errori numbrit
 • curl_error väljastab stringi, mis sisaldab käesoleva sessiooni viimast errorit
 • curl_exec teostab CURL sessiooni
 • curl_getinfo informatsiooni saamine erilise ülekande suhtes
 • curl_init CURL sessiooni käivitamine
 • curl_version väljastab käesoleva CURL versiooni
 • current väljastab massiivi käesoleva elemendi
 • cybercash_base64_decode base64 dekodeeritud andmed Cybercashi jaoks
 • cybercash_base64_encode base64 kodeeritud andmed Cybercashi jaoks
 • cybercash_decr Cybercash lahtikodeering
 • cybercash_encr Cybercash kodeering
 • cybermut_creerformulairecm tekitab HTML formulari maksmiseks, tasumiseks
 • cybermut_creerreponsecm tekitab kinnituse, et makse on sooritatud
 • cybermut_testmac kontrollib, et kinnitamise teates poleks valeandmeid petmiseks
 • cyrus_authenticate Cyrus IMAP serveri usaldatavus
 • cyrus_bind seob tagasikutseid Cyrus IMAP serveriga
 • cyrus_close sulgeb ühenduse cyrus serveriga
 • cyrus_connect loome ühenduse Cyrus IMAP serveriga
 • cyrus_query saada Cyrus IMAP serverile päring
 • cyrus_unbind lahtisidumine
 • date kohaliku aja/kuupäeva moodustamine
 • dbase_add_record lisab kirje dbase andmebaasi
 • dbase_close sulgeb dbase andmebaasi
 • dbase_delete_record kustutab kirje dbase andmebaasist
 • dbase_get_record loeb kirje dbase andmebaasist
 • dbase_numfields leiab, palju välju dbase andmebaasis on
 • dbase_numrecords leiab, kui palju kirjeid dbase andmebaasis on
 • dbase_open avab dbase andmebaasi
 • dbase_pack pakib dbase andmebaasi
 • define defineerib konstandi
 • defined Kontrollib, kas sisestatud konstant eksisteerib
 • die funktsiooni exit() alias
 • diskfreespace Väljastab, palju on vaba ruumi sinu kõvakettal
 • doubleval Võtab 2x väärtuse
 • echo väljastab ühe või enama arvu stringe
 • end Paneb pointeri array viimase elemendi juurde
 • ereg_replace asendab tavalise väljastuse
 • error_log saadab veateate
 • error_reporting määrab ära, kuidas PHP veateateid näitama peaks
 • eval tõlgendab stringi PHP koodina
 • exit väljastab teate ja lõpetab praeguse skripti
 • explode stringiga teise stringi lõikumine
 • fclose suleb avatud faili
 • filesize näitab faili suurust
 • floor ümardab murrud
 • fopen Avab faili või URLi
 • ftp_cdup läheb tagasi peakausta
 • ftp_chdir vahetab kaustu FTP serveris
 • ftp_connect loob FTP ühenduse
 • ftp_delete kustutab faili FTP serverist
 • ftp_get laeb alla faili FTP serverist
 • ftp_login FTP ühendusele sisse logimiseks
 • ftp_pwd väljastab hetke kausta nime
 • function_exists Tagastab _TRUE kui funktsioon on defineeritud
 • getcwd võtab kausta kus hetkel töötatakse
 • getdate annab informatsiooni aja kohta
 • getimagesize tagastab pildi suurused
 • get_defined_constants tagastab ühendatud jada kõikide konstantide ja nende väärtustega
 • get_defined_functions tagastab jada kõikide defineeritud funktsioonidega
 • get_defined_vars tagastab kõikide defineeritud muutujatega jada
 • get_extension_funcs tagastab mooduli kõikide funktsioonide nimedega jada
 • get_loaded_extensions tagastab kõikide kompileeritud ja sisseloetud moodulite nimedega jada
 • htmlentities konverteerib kõik vastavad HTML märgid HTML-ile sobilikuks
 • htmlspecialchars konverteerib spetsiaalsed märgid HTML-ile sobilikuks
 • ignore_user_abort kui klient sulgeb brauseri, siis skript töötab/ei tööta edasi.
 • implode jada elementide liitmine stringiga
 • in_array tulemus on tõene, kui väärtus esineb jada
 • isset kontrollib kas muutuja on määratud või ei
 • is_array kontrollib, kas määraja on massiiv
 • is_bool kontrollib kas muutuja on boolean tüüpi
 • is_int kontrollib kas muutuja on täisarv
 • is_string kontrollib kas muutuja on string
 • join liidab stringiga massiivi elemendid stringiks
 • key väljastab assotsiatiivse massiivi võtme
 • ksort sordib massiivi tähestikulisse järjekorda võtme järgi
 • list määrab muutujad jadana
 • md5 kalkuleerib stringi md5-hash'i
 • md5_file kalkuleerib antud failinimele vastava faili sisu md5-hash'i
 • mime_content_type väljastab faili MIME sisutüübi
 • mkdir loob kataloogi
 • mysql_affected_rows Kui palju ridasid mõjutati eelmise MySql operatsiooniga.
 • mysql_close Sulgeb Mysql ühenduse
 • mysql_connect Avab ühenduse MySQL serveriga
 • mysql_create_db Teeb MySQL andemabaasi
 • mysql_drop_db Kustutab MySQL andmebaasi
 • mysql_errno Tuleb numbriline väärtus, mis oli viga eelmise MySQL operatsioonil
 • mysql_error Tuleb tekstina mis oli viga eelmisel MySQL operatsioonil
 • mysql_field_name väljastab konkreetse välja nime päringust
 • mysql_get_client_info MySQL kliendi info
 • mysql_get_host_info MySQL host'i info
 • mysql_get_proto_info MySQL protokolli info
 • mysql_get_server_info MySQL serveri info
 • mysql_num_fields loendab veergude arvu päringust
 • mysql_num_rows Tagastab päringu tulemuste arvu
 • mysql_result tagastab andmed MySQL result set-ist
 • natcasesort sordib massiivi kasutades tõstutundetut "loomuliku järjekorra" algoritmi
 • natsort sordib massiivi kasutades "loomuliku järjekorra" algoritmi
 • next liigutab edasi ühevõrra massiivi osutit e. pointrit
 • nl2br sisestab HTML reavahetused enne igat uut rida stringis
 • ord Tagastab tähemärgi ASCII väärtuse
 • pg_affected_rows Tagastab mõjutatud kirjete arvu
 • pg_cancel_query Katkestab asünkroonse päringu
 • phpinfo väljastab täpse info php kohta
 • phpversion Saab teada sinu php versiooni.
 • pi Võtab pi väärtuse
 • pos väljasta käesolev element jadast
 • preg_replace sooritab regulaarse avalduse otsingu ja asenduse
 • prev liigutab osutit e. pointrit ühe elemendi võrra tagasi
 • print väljastab stringi
 • printf väljastab vormindatud stringi
 • range loob massiivi, mis sisaldab elementide vahemikku
 • rawurldecode Dekodeerib URL-kodeeritud stringi
 • rename vahetab faili nime
 • reset paneb massiivi osuti (e. pointri) massiivi algusesse
 • restore_error_handler taastab eelmise veateate funktsiooni
 • rmdir Kustutab katalooge (directoris)
 • round ümardab arvu teatud kohani!
 • rsort sordib massiivi tähestikulisele järjekorrale vastupidiselt
 • session_destroy Hävitab kõik andmed, mis on sessiooni registeeritud
 • session_register kindlate muutujate registreerimine kindlasse sessiooni
 • session_start eelnevalt registreeritud sessioonist andmete lugemine
 • session_unregister deregistreerib käesolevast sessioonist saadud muutuja
 • session_unset Teeb vabaks kõik sessiooni muutujad
 • sin siinus
 • sizeof leiab elementide arvu muutujas
 • sleep viivitab ja viib täide
 • sort sordib massiivi
 • split tükeldab stringi massiiviks, kasutades regulaaravaldist
 • sqrt ruutjuur
 • srand Suvalise numbri generaator
 • stripslashes eemaldab stringis teatud sümbolite eest kaldkriipsud, mis lisati funktsiooniga addslashes()
 • strlen hangib stringi pikkuse
 • strrchr leiab stringis sümboli viimase esinemise
 • strstr leiab stringi esimese esinemise stringis
 • strtolower muudab stringis kõik tähed väiketähtedeks
 • strtoupper muudab stringis kõik tähed suurtähtedeks
 • strtr tõlgib stringis teatud sümbolid
 • str_repeat kordab stringi
 • substr toob välja osa stringist
 • substr_count loeb kokku substringide esinemiste arvu
 • substr_replace asendab teksti stringi teatud osa ulatuses
 • tan tangens
 • time ütleb meile UNIX aja
 • ucfirst teeb stringi esimese tähe suurtäheks
 • ucwords teeb stringi iga sõna esimese tähe suurtäheks
 • uksort sordib massiivi võtmete järgi kasutades kasutaja poolt defineeritud võrdlusfunktsiooni
 • unlink Kustutab faili
 • user_error tekitab kasutaja-tasandil error/warning/notice teate
 • usleep lükkab tegevust edasi mikrosekundite võrra
 • usort sordib massiivi väärtuste järgi kasutades kasutaja poolt defineeritud võrdlusfunktsiooni
 • vprintf väljastab vormindatud stringi
 • vsprintf tagastab vormindatud stringi
 • wordwrap lõigub ühe stringi sinupoolt antud tähtede arvuni kasutades stringi lõpetamise meetodit