HTML:ISO 8859-8

Allikas: Vikiõpikud

Tuntud ka kui Heebrea.

Sisaldab kõiki heebrea tähti (üksnes konsonandid, vokaale tähistavad lisamärgid puuduvad). Kuna heebrea keeles kirjutatakse paremalt vasakule, siis eksisteerib kaks variatsiooni sellest kodeeringust: visuaalne ja loogiline. Visuaalse puhul (tähistatud lihtsalt ISO-8859-8) pannaksegi suunas paremalt vasakule, loogilise puhul (tähistatakse ISO-8859-8-i) kirjutatakse aga tekst vasakult paremale ning veebibrauseri hooleks jääb tekst korralikult paremalt vasakule suunas joonistada. Tänapäeval kasutatakse üha enam loogilist varianti.

ISO/IEC 8859-8
x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCxDxExF
0xkasutamata
1x
2xSP!"#$%&'()*+,-./
3x 0 123456789:;<=>?
4x@ABCDEFGHIJKLMNO
5xPQRSTUVWXYZ[\&#93^_
6x`abcdefghijklmno
7xpqrstuvwxyz{|}~
8xkasutamata
9x
AxNBSP¢£¤¥¦§¨©×«¬SHY®¯
Bx°±²³´µ·¸¹÷»¼½¾֯
Cxְֱֲֳִֵֶַָֹֺֻּֽ־ֿ
Dx׀ׁׂ׃ׅׄ׆ׇ׈׉׊׋׌׍׎׏
Exאבגדהוזחטיךכלםמן
Fxנסעףפץצקרשת׫׬׭׮ׯ