Mine sisu juurde

HTML:ISO 8859-15

Allikas: Vikiõpikud

Tuntud ka kui Latin 9 ja mitteametlikult kui Latin 0, aga mitte kunagi kui Latin-15.

Mõeldud inglise, prantsuse, saksa, hispaania ja portugali (ning teiste Lääne Euroopa keelte) tähestike kodeerimiseks. See erineb ISO-8859-1 standardist vaid kaheksa märgi poolest.

ISO/IEC 8859-15
x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCxDxExF
0xkasutamata
1x
2xSP!"#$%&'()*+,-./
3x 0 123456789:;<=>?
4x@ABCDEFGHIJKLMNO
5xPQRSTUVWXYZ[\&#93^_
6x`abcdefghijklmno
7xpqrstuvwxyz{|}~
8xkasutamata
9x
AxNBSP¡¢£¥Š§š©ª«¬SHY®¯
Bx°±²³Žµ·ž¹º»ŒœŸ¿
CxÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ
DxÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝþß
Exàáâãäåæçèéêëìíîï
Fxðñòóôõö÷øùúûüýÞÿ