Mine sisu juurde

HTML/Vormid

Allikas: Vikiõpikud
 • FORM - vorm
  • BUTTON - nupp
  • FIELDSET - vormi kontrollgrupp
   • LEGEND
  • INPUT - vormi sisendväli
  • LABEL - vormi sisendvälja märgistus
  • SELECT - valiku valija
   • OPTGROUP -
    • OPTION -
  • TEXTAREA - mitmerealine teksti sisendväli


Lihtne vorm

<FORM action="http://SinuDomeen.ee/kaut/Kuhu_fail.htm" method="post">
  <P>
  <LABEL for="Eesnimi">eesnimi: </LABEL>
       <INPUT type="text" id="eesnimi"><BR>
  <LABEL for="Perekonnanimi">Perekonnanimi: </LABEL>
       <INPUT type="text" id="perenimi"><BR>
  <LABEL for="ekiri">ekiri: </LABEL>
       <INPUT type="text" id="ekiri"><BR>
  <INPUT type="radio" name="sugu" value="Mees"> Mees<BR>
  <INPUT type="radio" name="sugu" value="Naine"> Naine<BR>
  <INPUT type="submit" value="Saada"> <INPUT type="reset">
  </P>
</FORM>


FORM[muuda]

süntakaks
< FORM action method enctype accept name onsubmit onreset >
vormi sisu
</form>

 • action = URI - määrab, kuhu vorm läheb
 • method = get|post - määrab, millist HTTP meetodit kasutatakse andmete edastamiseks
 • enctype = content-type - kasutatakse koos INPUT elemendiga, type="file"
 • accept-charset = charset list -
 • accept = content-type-list [CI]
 • name = cdata [CI] - annab elemendile nime, mida saab kasutada CSSis või skriptides

INPUT[muuda]

<INPUT

 • type - %InputType - TEXT -- millist tüüpi sisestust on vaja --
 • name - CDATA - #IMPLIED -- vormi osa --
 • value - CDATA - #IMPLIED
 • checked - (checked) - #IMPLIED -- radio ja valiku ruutudele --
 • disabled - (disabled) - #IMPLIED -- --
 • readonly - (readonly) - #IMPLIED -- tekstidele ja salasõnadele --
 • size - CDATA - #IMPLIED -- sõltuv välja tüübist --
 • maxlength - NUMBER - #IMPLIED -- maksimaalne tähtede arv teksti tüübil --
 • src - %URI; - #IMPLIED -- piltidega väljadel--
 • alt - CDATA - #IMPLIED -- lühikirjeldus --
 • usemap - %URI; - #IMPLIED
 • ismap - (ismap) - #IMPLIED
 • tabindex - NUMBER - #IMPLIED -- asetuse järjekorranumber--
 • accesskey - %Character; - #IMPLIED
 • onfocus - %Script; - #IMPLIED -- elemendi fookusse tulemisel --
 • onblur - %Script; - #IMPLIED -- elemendi fookuse kaotamisel --
 • onselect - %Script; - #IMPLIED -- teksti selekteerimisel --
 • onchange - %Script; - #IMPLIED -- elemendi väärtuse muutmisel --
 • accept - %ContentTypes; - #IMPLIED

>

Atribuudud[muuda]

 • type = text|password|checkbox|radio|submit|reset|file|hidden|image|button [CI]

See atribuut määrab, mis tüüpi scontrol luuakse. Vaikimisi väärtus on "text"

 • name = nimi
 • value = vaikeväärtus
 • size = annab lehitsejale teada välja laiuse pikselites, va "text" ja "password", kus on tähelaius
 • maxlength = "text" või "password" korral maksimaalne tähtede arv, mida saab sisestada; vaikeväärtus on piiramatu
 • checked "radio" või "checkbox" tõeväärtuse (boolean) atribuut, näitab et numm on sees. Lehitseja võib ignoreerida.

src = "image" tüübi puhul määrab pildi asukoha (URLi), kasutatakse nuppude dekoreerimisel

Mujal defineeritavad atribuudid

 • id , class (document-wide identifiers)
 • lang (language information),
 • dir (text direction)
 • title (element title)
 • style (inline style information)
 • alt (alternate text)
 • align (alignment)
 • accept (legal content types for a server)
 • readonly (read-only input controls)
 • disabled (disabled input controls)
 • tabindex (tabbing navigation)
 • accesskey (access keys)
 • usemap (client-side image maps)
 • ismap (server-side image maps)
 • onfocus, onblur, onselect, onchange, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, *onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup (intrinsic events)

INPUTi control tüübid[muuda]

 • text ühe realine teksti sisestamiseks
 • password nagu 'text', aga varjatud tähtedega
 • checkbox – valiku kastid
 • radio – valiku mullid
 • submit – loob vormi lõpetamise/sisestamise nupu
 • image – loob graafilise nupu, millele klõpsates tulevad kaasa ka x- ja y-koordinaadid
 • reset – loob taastus nupu
 • button loob nupu
 • hidden varjatud control (ei kuvata, ei saa lehitsejast sisestada)
 • file – tekitab faili valimise control'i

BUTTON[muuda]

<BUTTON

 • name CDATA #IMPLIED -- controli nimi
 • value CDATA #IMPLIED -- sent to server when submitted --
 • type (button|submit|reset) -- nupu tüüp, vaikimisi submit
 • disabled (disabled) #IMPLIED -- võimatu väärtu --
 • tabindex NUMBER #IMPLIED -- järjekorranumber --
 • accesskey %Character; #IMPLIED -- --
 • onfocus %Script; #IMPLIED -- element saabus fookusesse --
 • onblur %Script; #IMPLIED -- element kaotas fookuse --

>

</BUTTON>